БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

Kантората предлага консултиране и представителство за придобиване на българско гражданство от лице което:

Българско гражданство за чужденци с български произход -->

Българско гражданство за чужденец без български произход - лице, което отговаря на посочените условия:

- преди не по-малко от 5 години е получило разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България
- не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитирано
- има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа в Република България
- владее български език, което се установява по ред, определен с наредба на министъра на образованието и науката
- е освободено от досегашното си гражданство или ще бъде освободено от него към момента на придобиване на българско гражданство
- е получило разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 и 8, т. 13 - във връзка с чл. 25в, ал. 2, т. 2 или 3, и чл. 25, ал. 1, т. 16 от Закона за чужденците в Република България
- не е български гражданин, отговаря на условията по чл. 12, т. 1, 3, 4, 5 и 6 и преди не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата за натурализация е получило разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България, може да придобие българско гражданство, ако отговаря и на едно от следните изисквания:
* не по-малко от 3 години има и продължава да е в законно сключен брак с български гражданин
* родено е в Република България
* разрешението за постоянно или дългосрочно пребиваване е получено преди да навърши пълнолетие
- e получило статут на бежанец или убежище преди не по-малко от три години към датата на подаване на молбата за натурализация
- e получило хуманитарен статут преди не по-малко от пет години към датата на подаване на молбата за натурализация
- е без гражданство
- преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 или 8 от Закона за чужденците в Република България и е вложило не по-малко от 1 млн. лв. в капитала на българско търговско дружество, което изпълнява приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите
- преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 25в, ал. 2, т. 1 от Закона за чужденците в Република България, през която извършените и въведени в експлоатация инвестиции са поддържани над минималния праг за издаване на сертификат за инвестиция клас А по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, което се удостоверява от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
- осиновен е от български гражданин при условията на пълно осиновяване
- единият му родител е български гражданин или е починал като български гражданин
- ако Република България има интерес от натурализацията му или ако лицето има особени заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в областта на науката, технологията, културата или спорта
- е дете до 14-годишна възраст, когато родителите, само единият от тях (когато другия е български гражданин) или преживелият от тях са приели българско гражданство
- е дете от 14- до 18-годишна възраст, поискало придобиване на българско гражданство, когато родителите, само единият от тях (когато другия е български гражданин) или преживелият от тях са приели българско гражданство
- е дете до 14-годишна възраст, когато само единият родител е български гражданиа а другия даде писмено сългасие
- е осиновено от български гражданин при условията на пълно осиновяване
-

Често срещани казуси:

- Въпроси относно сроковете за пребиваване
- Условия за получаване на гражданство от лица с български произход
- Условия за доказване на български произход
- Възможности за получаване на гражданство от инвеститори
- Правен статут на роднините на български граждани