Получаване на разрешение за постоянно пребиваване в България. Статут на дългосрочно и постоянно пребиваващ

Kантората предлага консултиране и представителство за получаване на статут за постоянно пребиваване за чужди граждани, които:

- са от българска народност
- имат пет години граждански брак с постоянно пребиваващ в страната чужденец
- са малолетни и непълнолетни деца на постоянно пребиваващ в страната чужденец, които не са встъпили в брак
- са родители на български гражданин, когато му осигуряват дължимата по закон издръжка, а в случаите на припознаване или осиновяване - след изтичане на 3 години от припознаването или осиновяването
- са ребивавали на законно основание без прекъсване на територията на страната през последните 5 години, като в случаите по чл. 24, ал. 1, т. 3 от ЗЧРБ се отчита само половината от времето на пребиваване
- са инвестирали в страната над 500 000 щатски долара по законоустановения ред
- не са лица от български произход, но са родени на територията на Република България, изгубили са българското си гражданство по изселнически спогодби или по собствено желание и желаят да се установят трайно на територията на страната
- до 27 декември 1998 г. са влезли, пребивават или са родени на територията на Република България и чийто родител е сключил граждански брак с български гражданин
- са членове на семейството на български гражданин, ако са пребивавали непрекъснато на територията на Република България през последните пет години
- са гражданин на Европейския съюз или член на семейството му, който е гражданин на Европейския съюз, пребивавал непрекъснато в продължение на пет години в Република България и е работил е през последната една година към момента на прекратяване на договора като работник или на дейността му като самостоятелно заето лице, навършил е пенсионна възраст или по отношение на него е налице основание за по-ранно пенсиониране и е пребивавал непрекъснато в Република България повече от три години
- са гражданин на Европейския съюз или член на семейството му, който е гражданин на Европейския съюз, пребивавал непрекъснато в продължение на пет години в Република България и е работник е или е самостоятелно заето лице, което не работи поради трайно намалена работоспособност и е пребивавал непрекъснато в Република България повече от две години
- са гражданин на Европейския съюз или член на семейството му, който е гражданин на Европейския съюз, пребивавал непрекъснато в продължение на пет години в Република България и е работник е или е самостоятелно заето лице и неработоспособността му е резултат от трудова злополука или от професионална болест
- са гражданин на Европейския съюз или член на семейството му, който е гражданин на Европейския съюз, пребивавал непрекъснато в продължение на пет години в Република България и е работник е или е самостоятелно заето лице, което в продължение на три години непрекъснато е пребивавало и работило в Република България и работи като такова в друга държава членка, като запазва мястото си на пребиваване в Република България и се връщапоне веднъж седмично в нея (чл. 16, ал. 1 от Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства).
- са членове на семейството на български гражданин по чл. 2, ал. 2 ЗЧРБ


Често срещани казуси:

- Консултиране при сключване на брак с български гражданин
- Възможности и ред за получаване на дългосрочно или постоянно пребиваване
- Консултиране относно изисквани документи в процедурата за дългосрочно или постоянно пребиваване
- Консултиране на инвеститори желаещи получаването на постоянно пребиваване
- Консултиране на лица с български произход за разрешаване на пребиваване