Статут на продължително пребиваващ. Условия за получаване на разрешение за продължително пребиваване в България

Kантората предлага консултиране и представителство за получаване на статут на продължително пребиваващ за чужди граждани, които:

- желаят да работят в Република България, след получаване на разрешение
- желаят да осъществяват търговска дейност
- са приети на редовно обучение в лицензирани учебни заведения
- са сключили брак с постоянно пребиваващ в страната чужденец
- са представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в Българската търговско-промишлена палата
- са финансово осигурени родители на постоянно пребиваващи в страната чужденци или на български гражданин
- са постъпили на продължително лечение в лечебно заведение и разполагат с финансови средства за лечение и издръжка
- са пенсионно осигурени и разполагат с достатъчно средства за издръжка в страната
- извършват дейност по Закона за насърчаване на инвестициите
- са членове на семейството на чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване
- са родители на чужденец или са във фактическо извънбрачно съжителство с чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване на основание чл. 22, ал. 3 ЗЧРБ
- желаят да извършват дейност на свободна практика след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика
- желаят да извършват дейност с нестопанска цел след разрешение от Министерството на правосъдието при условия и по ред, определени с наредба на министъра на правосъдието, съгласувано с министъра на вътрешните работи
- са членове на семейството на български гражданин по чл. 2, ал. 2 ЗЧРБ

Как можем да помогнем при уреждане статута на чужденеци и получаване на разрешение за пребиваване:

- Консултиране за правата на чужденците работещи в България
- Консултиране относно изискванията за издаване на разрешение за работа на чужденец
- Консултиране относно правата, които се ползва чужденец с разрешено продължително пребиваване в България
- Консултиране относно възможностите за получаване на гражданство след продължително пребиваване в България
- Процедура и условия за подновяване на разрешение за продължително пребиваване
- Подготовка на документи за получаване разрешение за продължително пребиваване
- Представителство на чужди граждани с пълномощно пред български институции, физически и юридически лица