Трудови договори. Длъжностни характеристики

Kантората предлага следните услуги по изготвяне и промени в трудови договори и дължностни характерисктики:

- Консултиране относно условията за сключване на срочни, безсрочни, основни и допълнителни трудови договори
- Консултиране относно законосъобразност на отделни калаузи на трудови договори и длъжностни характеристики
- Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики
- Изготвяне на промени по договори
- Законосъобразно прекратяване на трудови договори