Изготвяне и промени на граждански и търговски договори

Kантората предлага изготвянето на всички видове граждански и търговски договори, сред които:

- Договор за търговска продажба
- Договор за лизинг
- Комисионен договор
- Спедиционен договор
- Договор за превоз
- Доголвор за търговски залог
- Договор за влог в публичен склад
- Лицензионен договор
- Изготвяне на менителница, запис на заповед и чек
- Договор за търговско представителство