Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества - промени в регистрацията на ЕТ, ООД, ЕООД, АД, сдружения и фондации

Кантората предлага следните услуги по промяна, прекратяване и заличаване на търговци и търговски дружества:

- Консултиране и изготвяне на документи за промени в търговски дружества
- Регистрация на промени в Търговския регистър (промени на: име, седалище, адрес на управление, смяна на управител, промяна на предмет на дейност, продажба на дружествени дялове)
- Получаване на актуално състояние
- Консултиране за прекратяване и заличаване на търговци
- Заличаване на ЕТ
- Прекратяване на търговски дружества