TЪРГОВСКО/ФИРМЕНО ПРАВО

Кантората предлага следните услуги по учредяване и регистрация на фирми:

- Консултиране за избор на правно-организационна форма
- Учредяване и регистрация на ЕТ, ООД, ЕООД, АД, други дружества и консорциуми
- Изготвяне и промяна в учредителни актове
- Извършване на промяна в регистрацията на фирми
- Извършване на справки за всички видове дружества
- Консултиране за учредяване на офшорни дружества
- Учредяване на офшорни дружества
- Получаване на актуално състояние
- Получаване на разрешителни и лицензии за осъществяване на определена от закона дейност
- Регистриране на дейността в специалини регистри

При извършване на регистрацията и промените в регистрацията се попълват следните документи:
- А. Заявления за първоначална регистрация, пререгистрация и промяна на основни обстоятелства
- Б. Заявления за вписване на прокура, клон, залог, запор и ликвидация
- В. Заявления за прехвърляне на търговско предприятие, преобразуване и преустройство
- Г. Заявление за обявяване на актове
- Д. Заявление за запазване на фирма
- Ж. Заявление за изпълнение на указанията по чл. 22, ал. 4 от ЗТР
- Е. Заявление за издаване на удостоверение за законосъобразност
- З. Допълнително приложение за заявители
- Декларации
- Молби