TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО

В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:

 • Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
 • Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
 • Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
 • Изготвяне на договори
 • Консултиране на сделки
 • Сделки с търговски предприятия
 • Обжалване на административни актове
 • Обжалване на наказателни постановления
 • Обжалване на ревизионни актове
 • Ликвидация
 • Несъстоятелност
 • Обезпечаване на вземания
 • Събиране на вземания
 • Принудително изпълнение
 • Защита срещу принудително изпълнение
 • Трудовоправни консултации
 • Защита на интелектуалната собственост
 • Консултиране на участието в обществени поръчки
 • Консултиране на приватизационни сделки
 • Представителство пред съд
 • Представителство пред административни органи и органи на местната власт
 • Представителство пред контрагенти и други лица