ТАРИФА

Цените на предоставяните юридически услуги се определят съобразно правната и фактическата сложност на всеки отделен случай и необходимото за извършването на услугата време, като не могат да бъдат по-ниски от посочените по-долу определени в НАРЕДБА №1 от 09.07.2004г. минимални размери на адвокатските възнаграждения.

 • Онлайн консултация -->

 • Минимални възнаграждения съгласно НАРЕДБА №1

  Минималните възнаграждения за изготвяне на книжа и договори са следните


  За съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, в това число изготвяне на споразумение, постигнато в процедура по медиация, без участието на адвоката в нея, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:
  - при интерес до 1000 лв. - 70 лв.
  - при интерес от 1000 до 10 000 лв. - 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;
  - при интерес от 10 000 до 50 000 лв. - 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
  - при интерес от 50 000 до 100 000 лв. - 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
  - при интерес над 100 000 лв. - 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;

  Минималните възнаграждения за процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела са следните


  За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес:
  - при интерес до 1000 лв. - 300 лв.;
  - при интерес от 1000 до 5000 лв. - 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
  - при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
  - при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. - 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
  - при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. - 3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;
  - при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. - 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.;
  - при интерес над 10 000 000 лв. - 111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.

  Минималните възнаграждения за процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела са следните


  За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес:
  - при интерес до 1000 лв. - 300 лв.;
  - при интерес от 1000 до 5000 лв. - 300 лв. плюс 7 % за горницата над 1000 лв.;
  - при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 580 лв. плюс 5 % за горницата над 5000 лв.;
  - при интерес от 10 000 до 100 000 лв. - 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
  - при интерес от 100 000 до 1 000 000 лв. - 3530 лв. плюс 1 % за горницата над 100 000 лв.;
  - при интерес от 1 000 000 до 10 000 000 лв. - 12 530 лв. плюс 0,3 % за горницата над 1 000 000 лв.;
  - при интерес над 10 000 000 лв. - 39 530 лв. плюс 0,1 % за горницата над 10 000 000 лв.