ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. GDPR

Кантората предоставя специализирана практика за изпълнение на националните и европейски норми (GDPR)за защита на личните данни, като предоставя следните услуги:

- Изпълнение на функциите на Длъжностно лице по защита на личните данни - DPO (възлагане по договор) и представителство пред надзорните органи
- Изготвяне на GAP анализ на текущото състояние на защитата на личните данни
- Извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните (DPIA)
- Изготвяне на план с мерки за отстраняване на открити несъответствия с GDPR и други законови изисквания за защита на личните данни
- Изготвяне на нови и актуализиране на съществуващи политики, процедури и други вътрешни документи в съответствие с правилата на GDPR и други законови изисквания за защита на личните данни
- Изготвяне на нови и актуализиране на съществуващи бланки, договори и споразумения с партньори и клиенти в съответствие с изискванията на GDPR за защита на личните данни
- Определяне на обхвата на личните данни обработвани от компанията
- Извършване на анализ на продукти за съответствие с GDPR
- Извършване на анализ на услуги за съответствие с GDPR
- Извършване на текущи одити за осигуряване на съответствието на организационните и технически мерки прилагани от компанията с GDPR